A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

5. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel. 61 102 11 46
fax 61 286 67 31
e-mail Wydziału: komunikacja@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • w poniedziałek - od 8.00  do 16.00
 • od wtorku do czwartku - od 7.00  do 15.00
 • w piątki - od 7.00 do 16.00.

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne składa się wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji i Dróg, W Referacie Komunikacji.
Przy złożeniu wniosku obowiązuje druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy lub w Punkcie Obsługi Klienta.
Zainteresowany może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśme lub zgłoszone do protokołu.

Potrzebne dokumenty:

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:

 • wniosek o wydanie zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne - do pobrania,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • dowód osobisty (do wglądu - minimalny wiek wnioskodawcy - ukończone 21 lat),
 • prawo jazdy (do wglądu - sprawdzenie posiadania kategorii prawa jazdy  odpowiedniej do rodzaju pojazdu).

Dla osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności posiadanego zezwolenia:

 • wniosek o wydanie zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne - do pobrania,
 • zaświadczenie wydane w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym,
 • orzeczenie lekarskie wydane na podstawie badania z art. 122 ust. 2 - Prawo o ruchu drogowym lub ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejownaym,
 • orzeczenie psychologiczne wydane na podstawie badania z art. 124 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym lub ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • dowód osobisty (do wglądu - minimalny wiek wnioskodawcy - ukończone 21 lat),
 • prawo jazdy (do wglądu - sprawdzenia posiadania kategorii prawa jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu).

Opłaty:

 • opłata za wydanie zezwolenia:   50,00 zł

Opłatę za wydanie zezwolenia należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. PKO BP S.A. O/Środa Wlkp. Nr konta: 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207

Czas załatwienia sprawy:
Termin oczekiwania na wydanie zezwolenia wynosi około 5 dni.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawach zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155 ze zmianami),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1706),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681).

baner300x250