A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

5. Wymiana prawa jazdy z powodu utraty ważności uzyskanego uprawnienia

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja: tel.: 61 102 11 45, 61 102 11 47, 61 102 11 48
fax.: 61 102 11 59
e-mail Wydziału: komunikacja@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • w poniedziałek - od 8.00  do 16.00
 • od wtorku do czwartku - od 7.00  do 15.00
 • w piątki - od 7.00 do 16.00.

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o wymianę prawa jazdy wypełniony i własnoręcznie podpisany wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
Zainteresowany może działać przez pełnomocnika, w tym wypadku wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne na konto:

Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.,
nr konta 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.

Z opłaty skarbowej pełnomocnictwa zwolnieni są:małżonkowie, wstępni (rodzice), zstępni (dzieci) lub rodzeństwo.
Pełnomocnictwo – do pobrania.

Wniosek można również złożyć przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca. Link kierujący do: Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP PiK oraz instrukcji założenia konta i warunków korzystania z platformy ESP PiK znajduje się na stronie: http://www.powiatsredzki.pl/powiatsredzki/bip/elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

WAŻNE: Warunkiem złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie:

 • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub
 • profilu zaufanego.

W przypadku złożenia wniosku droga elektroniczną, do odbioru prawa jazdy należy dostarczyć do urzędu:

 • oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (przy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E);
 • oryginał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E).

Wydanie prawa jazdy.
O terminie odbioru prawa jazdy wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. Prawo jazdy odbiera się w Wydziale Komunikacji i Transportu w godzinach urzędowania Wydziału. Do odbioru prawa jazdy konieczne jest posiadanie dowodu osobistego oraz prawa jazdy.

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek - do pobrania (oryginalny wniosek dostępny na miejscu w Wydziale, w przypadku pobrania wniosku z Internetu należy go wydrukować dwustronnie na karcie formatu A4 w układzie poziomym);
 • aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (zdjęcie jak do dowodu osobistego i paszportu);
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (przy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E);
 • orzeczenia psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (przy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E);
 • kserokopia prawa jazdy;
 • dowód uiszczenia opłaty;
 • obowiązek informacyjny – do pobrania.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego;
 • oryginał prawa jazdy.

Opłaty:

 • opłata za wymianę prawa jazdy            100,00 zł
 • opłata ewidencyjna                              0,50 zł

Opłatę za wymianę prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - PKO BP S.A. O/Środa Wlkp., Nr konta 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207.

Opłaty można dokonać:

 • przelewem na w/w konto bankowe,
 • gotówką w punkcie kasowym w poczekalni Wydziału Komunikacji i Transportu (prowizja 2 zł),
 • kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji i Transportu (prowizja 2 zł),
 • poprzez stronę internetową: http://www.info-car.pl/ - potwierdzenie transakcji (format PDF) należy wydrukować i dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu.

Czas załatwienia sprawy:
Termin oczekiwania za prawem jazdy wynosi około 2 tygodni.

Informację, czy dokument prawa jazdy jest do odbioru można uzyskać:

Jeżeli wnioskodawca podał swój nr tel. informacja zostanie przesłana poprzez wiadomość SMS.

Dodatkowe informacje:
Uwaga:
podpis składany na wniosku - w ramce obok zdjęcia - nie może wykraczać poza ramkę ani dotykać jej krawędzi.|
Prawo jazdy kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T wydaje się (od 19 stycznia 2013r.) na okres 15 lat - okres może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego.
Prawo jazdy C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E wydaje się (od 19 stycznia 2013r.) na okres 5 lat nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
Uprawnienia w zakresie kategorii prawa jazdy uzyskanych przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami (tj. przed 19 stycznia 2013r.), których data ważności nie była ograniczona orzeczeniem lekarskim lub psychologicznym są ważne bezterminowo. Jednak dokument prawa jazdy jest ważny nie więcej niż 15 lat.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawach praw jazdy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r., poz. 2546).

Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z póżn. zm.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Średzki z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul.Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.

2. Osoba do kontaktów w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul.Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@powiatsredzki.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
 • oraz przepisów wykonawczych.

4. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez administratora.

5. Pani/Pana, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, (podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania).

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 

 

 

baner300x250