A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

9. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą niezgodnego z konwencją o ruchu drogowym

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel.: 61 102 11 45, 61 102 11 47, 61 102 11 48
fax.: 61 102 11 59
e-mail Wydziału: komunikacja@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania wydziału, tj.:

 • w poniedziałek - od 8.00  do 16.00
 • od wtorku do czwartku - od 7.00  do 15.00
 • w piątki - od 7.00  do 16.00.

Sposób załatwienia sprawy:
Warunkiem wymiany prawa jazdy wydanego za granicą, które nie jest zgodne z konwencją o ruchu drogowym jest zdanie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego. Przed przystąpieniem do egzaminu należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji i Transportu w celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest niezbędny do przystąpienia do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).
Po zdanym egzaminie państwowym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) przesyła drogą elektroniczną informacje dotyczące wyniku egzaminu, na tej podstawie Starosta Średzki zamawia dokument prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
W celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w Wydziale Komunikacji i Transportu wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek wraz z załącznikami.
Zainteresowany może działać przez pełnomocnika, w tym wypadku wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne na konto:

Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp., nr konta 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.

Z opłaty skarbowej pełnomocnictwa zwolnieni są:małżonkowie, wstępni (rodzice), zstępni (dzieci) lub rodzeństwo.

Pełnomocnictwo – do pobrania (plik doc).

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek - do pobrania (plik pdf) (oryginalny wniosek dostępny na miejscu w Wydziale, w przypadku pobrania wniosku z Internetu należy go wydrukować dwustronnie na karcie formatu A4 w układzie poziomym);
 • aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (zdjęcie jak do dowodu osobistego i paszportu);
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (tłumaczenie prawa jazdy musi stanowić integralną całość z kopią prawa jazdy);
 • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terytorium RP albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy;
 • dowód uiszczenia opłaty;
 • obowiązek informacyjny – do pobrania (plik pdf).

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu, a w przypadku cudzoziemców oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej 6 miesięcy,
 • oryginał prawa jazdy.

Opłaty:

 • opłata za wydanie prawa jazdy             100,00 zł
 • opłata ewidencyjna                              0,50 zł

Opłatę za wymianę prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - PKO BP S.A. O/Środa Wlkp. Nr konta 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207.

Opłaty można dokonać:

 • przelewem na w/w konto bankowe,
 • gotówką w punkcie kasowym w poczekalni Wydziału Komunikacji i Transportu (prowizja 2 zł),
 • kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji i Transportu (prowizja 2 zł),
 • poprzez stronę internetową: http://www.info-car.pl/ - potwierdzenie transakcji (format PDF) należy wydrukować i dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu.

Czas załatwienia sprawy:
Termin oczekiwania za prawem jazdy wynosi około 3 tygodni od daty zdania egzaminu.

Informację, czy dokument prawa jazdy jest do odbioru można uzyskać:

Jeżeli wnioskodawca podał swój nr tel. informacja zostanie przesłana poprzez wiadomość SMS.

Dodatkowe informacje:
Uwaga: podpis składany na wniosku – w ramce obok zdjęcia - nie może wykraczać poza ramkę ani dotykać jej krawędzi.
Prawo jazdy kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T wydaje się (od 19 stycznia 2013r.) na okres 15 lat - okres może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego.
Prawo jazdy C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E wydaje się (od 19 stycznia 2013r.) na okres 5 lat nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie, zostaje ono uwzględnione w wydawanym prawie jazdy.
Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność, w celu wymiany prawa jazdy, należy dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawach prawa jazdy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r., poz. 2546).

Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z póżn. zm.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Średzki z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul.Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.
2. Osoba do kontaktów w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul.Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@powiatsredzki.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
 • oraz przepisów wykonawczych.

4. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez administratora.
5. Pani/Pana, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, (podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania).
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 

baner300x250