A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

1. Przyjmowanie wniosków o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek i wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji.

Miejsce załatwienia sprawy:   
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5,
tel. 61 285-80-51,  fax 61 286 67 31,
Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, parter pokój 135
63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5
tel. 61 286 62 26, 61 286 62 27, 61 286 62 28
w godzinach urzędowania Starostwa, tj.:
 • w poniedziałki w godz. 8.00 - 16.00,
 • od wtorku do piątku  w godz. od 7.00 do 15.00, 
lub w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego 5) jeżeli uzgodniono to wcześniej  z interesantem.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz.16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.

Sposób załatwienia sprawy:          
Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
Wniosek o wpis do ewidencji wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji doręczane jest  z urzędu zgłaszającemu a kopia zaświadczenia przekazywana jest organowi podatkowemu oraz właściwemu kuratorowi oświaty.                                                                                                   

Potrzebne dokumenty:

Osoba prawna lub fizyczna składa wniosek - do pobrania (plik doc) o dokonanie wpisu do ewidencji, który powinien zawierać:
 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę, adres kontaktowy, telefon, e-mail,
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego- profil kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów w klasyfikacji  zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust.1 ustawy o systemie oświaty, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  a) możliwości prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
  b) realizację innych zadań statutowych,
  c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie  z odrębnymi przepisami,
 4. statut szkoły lub placówki,
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych   w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
 
Opłaty:
nie podlega opłacie skarbowej

Czas załatwienia sprawy:
Wpis do ewidencji następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)

 
baner300x250