A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Repatrianci - aktywizacja zawodowa


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 609) pracodawca może zwrócić się z wnioskiem o refundację części kosztów poniesionych w związku z:
  • utworzeniem stanowiska pracy dla repatrianta,
  • przeszkoleniem repatrianta,
  • wynagrodzeniem, nagrodami, składkami na ubezpieczenie społeczne.
Do wniosku należy przygotować następujące załączniki:
1. kserokopię umowy o pracę, zawartej  na okres co najmniej 24 miesięcy,
2. kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną firmy (odpis KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wyciągu z rejestru sądowego),
3. kserokopię zaświadczenia REGON,
4. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
6. pozytywną opinię doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy o predyspozycji repatrianta do wykonywania pracy,
7. poświadczenie obywatelstwa polskiego repatrianta,
8. opinie organów zatrudnienia o zawartych wcześniej innych umowach z pracodawcą,
9. w przypadku zwrotu kosztów przeszkolenia - opracowany przez pracodawcę program przeszkolenia repatrianta,
10. dokumenty potwierdzające wydatki poniesione przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy (dotyczy wniosku o zwrot części kosztów na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta),
11. dokumentację dotyczącą uzyskanej wcześniej pomocy publicznej (de minimis) zgodnie z zasadami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE, Nr 352 z 14.12.2013 oraz polskimi aktami wykonawczymi do tego rozporządzenia.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska

Wniosek (plik .doc) - do pobrania
Zasady refundacji m.in. części kosztów poniesionych przed pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta, przeszkolenie repatrianta, wynagroczenie, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne, reguluje ustawa o repatriacji z 9 listopada 2000 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 609) - link do ustawy


baner300x250