A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Tereny inwestycyjne

 

Tereny inwestycyjne i mieszkaniowe stanowiące własność Powiatu Średzkiego przeznaczone na sprzedaż.

 

 

Link do portalu mapowego: https://sredzkiwielkopolski.e-mapa.net/?userview=64

kontakt:
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
e-mail: nieruchomosci@powiatsredzki.pl
tel. 61 286 62 37, 61 286 62 36

informacje dot. uzbrojenia terenu:
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
geodezja@powiatsredzki.pl

Sekretariat - tel. 61 281 42 18
 

Działki przeznaczone na sprzedaż:

I. Działka nr 3838/4

położenie: Środa Wielkopolska, gm. Środa Wielkopolska
powierzchnia: 19,4720 ha
Nr księgi wieczystej: KW PO1D/00056026/7, właściciel – Powiat Średzki

Opis nieruchomości:
Działka nr 3838/4 położona jest w Środzie Wielkopolskiej przy drodze powiatowej. Działka ta jest niezabudowana, obecnie użytkowana rolniczo. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej (droga powiatowa nr 3671P). Uzbrojenie terenu częściowe w zasięgu. Kształt działki nieregularny. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna sanitarna oraz sieć telekomunikacyjna.
Działka objęta jest umową dzierżawy zawartą od dnia 3 stycznia 2019 roku na czas nieokreślony. W umowie zawarty jest zapis mówiący o tym, że umowa dzierżawy może być rozwiązana w części lub w całości przedmiotu dzierżawy:
a) w każdym czasie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnego porozumienia, zawierającego w szczególności: uzgodnione wysokości i sposób rozliczenia wzajemnych roszczeń, termin rozwiązania umowy i wydania przedmiotu dzierżawy,
b) w sytuacji, gdy wystąpi o to jedna ze stron -  wywołując skutek z dniem zakończenia zbiorów płodów rolnych obsianych lub obsadzonych w dniu otrzymania przez stronę wystąpienia o rozwiązanie umowy dzierżawy albo ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli przedmiot umowy dzierżawy w dniu otrzymania przez stronę wystąpienia nie będzie obsiany lub obsadzony.
W księdze wieczystej nr PO1D/00056026/7 w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, polegająca na lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz lokalizacji słupa kratowego linii WN 110 kV. Służebność została ustanowiona m. in. na działkę nr 154/4 położoną wówczas w Kijewie, która weszła w granice administracyjne miasta Środa Wielkopolska i otrzymała nr 3838.
W księdze wieczystej nr PO1D/00056026/7 w dziale IV wpisana jest hipoteka umowna łączna na rzecz Gminy Środa Wielkopolska. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydał zgodę na zwolnienie z poręczenia hipotecznego m. in. działki nr 3838.

Przeznaczenie nieruchomości:
Działka nr 3838/4 objęta jest uchwałą Nr XXII/352/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Zaniemyskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 5540) i stanowi: w części pas zieleni izolacyjnej, w części lokalizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz z pasem ochrony funkcyjnej do czasu jej przeniesienia lub skablowania, w części teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w części tereny dróg wewnętrznych, w części lokalizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV Kromolice (KRM) – GPZ Środa Wielkopolska (SRO) wraz z pasem ochrony funkcyjnej.
Dla części działki nr 3838 zostały wydane przez Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska decyzje o ustalenia inwestycji lokalizacji celu publicznego:
1) Nr GiGP.6733.2.2018 z dnia 13 marca 2019 roku dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, w związku z przebudową linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablową z GPZ Środa na linię Zaniemyśl w miejscowości Środa Wielkopolska Kijewo, gmina Środa Wielkopolska.
2) Nr GiGP.6733.59.2019 z dnia 17 stycznia 2020 roku dla inwestycji obejmującej usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w miejscowości Kijewo, Środa Wielkopolska i Chwałkowo oraz na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV.

II. Działka nr 3838/5

położenie: Środa Wielkopolska, gm. Środa Wielkopolska
powierzchnia: 5,0000 ha
Nr księgi wieczystej: KW PO1D/00056026/7, właściciel – Powiat Średzki

Opis nieruchomości:
Działka nr 3838/5 położona jest w Środzie Wielkopolskiej, jest niezabudowana, obecnie użytkowana rolniczo. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi powiatowej przez drogę gminną utwardzoną płytami betonowymi  (droga kategorii lokalnej). Uzbrojenie terenu częściowe w zasięgu. Kształt działki foremny zbliżony do kwadratu.
Działka objęta jest umową dzierżawy zawartą od dnia 3 stycznia 2019 roku na czas nieokreślony. W umowie zawarty jest zapis mówiący o tym, że umowa dzierżawy może być rozwiązana w części lub w całości przedmiotu dzierżawy:
a) w każdym czasie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnego porozumienia, zawierającego w szczególności: uzgodnione wysokości i sposób rozliczenia wzajemnych roszczeń, termin rozwiązania umowy i wydania przedmiotu dzierżawy,
b) w sytuacji, gdy wystąpi o to jedna ze stron -  wywołując skutek z dniem zakończenia zbiorów płodów rolnych obsianych lub obsadzonych w dniu otrzymania przez stronę wystąpienia o rozwiązanie umowy dzierżawy albo ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli przedmiot umowy dzierżawy w dniu otrzymania przez stronę wystąpienia nie będzie obsiany lub obsadzony.
W księdze wieczystej nr PO1D/00056026/7 w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, polegająca na lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz lokalizacji słupa kratowego linii WN 110 kV. Służebność została ustanowiona m. in. na działkę nr 154/4 położoną wówczas w Kijewie, która weszła w granice administracyjne miasta Środa Wielkopolska i otrzymała nr 3838. Następnie przedmiotowa działka podzieliła się na działki nr: 3838/4 oraz 3838/5. Przez działkę nr 3838/5 nie przebiegają przedmiotowe linie elektroenergetyczne i tym samym wpis służebności w księdze wieczystej nie dotyczy przedmiotowej działki.
W księdze wieczystej nr PO1D/00056026/7 w dziale IV wpisana jest hipoteka umowna łączna na rzecz Gminy Środa Wielkopolska. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydał zgodę na zwolnienie z poręczenia hipotecznego m. in. działki nr 3838/5

Przeznaczenie nieruchomości:
Działka nr 3838/5 objęta jest uchwałą Nr XXII/352/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Zaniemyskiej (II) (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 5540) i stanowi: tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej oraz pas zieleni izolacyjnej.

III. Działka nr 3831/13

położenie: Środa Wielkopolska, gm. Środa Wielkopolska
powierzchnia: 4,5948 ha
Nr księgi wieczystej: KW PO1D/00056026/7, właściciel – Powiat Średzki (w KW widnieje działka nr 3831/10. Która uległa podziałowi na działki nr: 3831/11, 3831/12, 3831/13 i 3831/14)

Opis nieruchomości:
Działka nr 3831/13 położona jest w Środzie Wielkopolskiej przy drodze wojewódzkiej nr 432. Działka ta jest niezabudowana, obecnie użytkowana rolniczo. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie przez działkę nr 3833, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi drogę. Do czasu wybudowania drogi na działce nr 3833 zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogi koniecznej. Uzbrojenie terenu częściowe w zasięgu. Działka w kształcie regularnego wieloboku. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna sanitarna oraz sieć telekomunikacyjna.
Działka objęta jest umową dzierżawy zawartą od dnia 3 stycznia 2019 roku na czas nieokreślony. W umowie zawarty jest zapis mówiący o tym, że umowa dzierżawy może być rozwiązana w części lub w całości przedmiotu dzierżawy:
a) w każdym czasie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnego porozumienia, zawierającego w szczególności: uzgodnione wysokości i sposób rozliczenia wzajemnych roszczeń, termin rozwiązania umowy i wydania przedmiotu dzierżawy,
b) w sytuacji, gdy wystąpi o to jedna ze stron -  wywołując skutek z dniem zakończenia zbiorów płodów rolnych obsianych lub obsadzonych w dniu otrzymania przez stronę wystąpienia o rozwiązanie umowy dzierżawy albo ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli przedmiot umowy dzierżawy w dniu otrzymania przez stronę wystąpienia nie będzie obsiany lub obsadzony.
W księdze wieczystej nr PO1D/00056026/7 w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, polegająca na lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz lokalizacji słupa kratowego linii WN 110 kV. Służebność ta została ustanowiona m. in. na działkę nr 154/2 położoną wówczas w Kijewie, która następnie weszła w granice administracyjne miasta Środa Wielkopolska i otrzymała nr 3831. Następnie działka nr 3831 ulegała wielokrotnym podziałom, w wyniku których ostatecznie powstała m. in. działka nr 3831/13. Służebność ta dotyczy przedmiotowej działki.
W księdze wieczystej nr PO1D/00056026/7 w dziale IV wpisana jest hipoteka umowna łączna na rzecz Gminy Środa Wielkopolska. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydał zgodę na zwolnienie z poręczenia hipotecznego m. in. działki nr 3831/13.

Przeznaczenie nieruchomości:
Działka nr 3831/13 objęta jest uchwałą Nr XXII/351/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Zaniemyskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 5539) i stanowi: w części tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w części lokalizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV Kromolice (KRM) – GPZ Środa Wielkopolska (SRO) wraz z pasem ochrony funkcyjnej, w części pas zieleni izolacyjnej, w części istniejąca sieć kanalizacyjna – rurociąg tłoczny 400 mm wraz z pasem ochronnym.
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydał niżej wymienione decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
1) nr GiGP.6730.140.2018 z dnia 7.06.2018 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę placu magazynowego materiałów budowlanych oraz odpadów pochodzących z budowy (decyzja dotyczyła działki nr 3831, która uległa wielokrotnym podziałom).
2) nr GiGP.6733.2.2019 z dnia 13.03.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, w związku z przebudową linii napowietrznej SN 15kV na linię kablową z GPZ Środa na linię Zaniemyśl w miejscowości Środa Wlkp, Kijewo, gmina Środa Wielkopolska (decyzja dotyczyła m. in. działki nr 3831/3, która uległa wielokrotnym podziałom).
3) nr GiGP.6733.52.2017 z dnia 8.01.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej (decyzja dotyczyła działki nr 3831, która uległa wielokrotnym podziałom).

IV. Działka nr 3835

położenie: Środa Wielkopolska, gm. Środa Wielkopolska
powierzchnia: 32,5080 ha
Nr księgi wieczystej: KW PO1D/00056025/0, właściciel – Powiat Średzki

Opis nieruchomości:
Działka nr 3835 położona jest w Środzie Wielkopolskiej przy drodze powiatowej. Działka ta jest niezabudowana, obecnie użytkowana rolniczo. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej (droga powiatowa nr 3671P). Uzbrojenie terenu częściowe w zasięgu. Kształt działki nieregularny. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna sanitarna oraz sieć telekomunikacyjna.
Działka objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas nieokreślony od dnia 3 stycznia 2019 roku. W umowie zawarty jest zapis mówiący o tym, że umowa dzierżawy może być rozwiązana w części lub w całości przedmiotu dzierżawy:
a) w każdym czasie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnego porozumienia, zawierającego w szczególności: uzgodnione wysokości i sposób rozliczenia wzajemnych roszczeń, termin rozwiązania umowy i wydania przedmiotu dzierżawy,
b) w sytuacji, gdy wystąpi o to jedna ze stron -  wywołując skutek z dniem zakończenia zbiorów płodów rolnych obsianych lub obsadzonych w dniu otrzymania przez stronę wystąpienia o rozwiązanie umowy dzierżawy albo ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli przedmiot umowy dzierżawy w dniu otrzymania przez stronę wystąpienia nie będzie obsiany lub obsadzony.
W księdze wieczystej nr PO1D/00056025/0 w dziale III wpisane są dwa ograniczone prawa rzeczowe:
1) służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, polegająca na lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz lokalizacji słupa kratowego linii WN 110 kV. Służebność została ustanowiona m. in. na działkę nr 155/24 położoną wówczas w Kijewie, która ulegała wielokrotnym podziałom w wyniku których ostatecznie powstała m. in. działka nr 155/52, która następnie weszła w granice administracyjne miasta Środa Wielkopolska i otrzymała nr 3835.
2) służebność przesyłu na rzecz  ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, polegająca na zapewnieniu swobodnego przechodu i przejazdu przez działki nr 155/47 i 155/48 w celu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Środa – GPZ Śrem HPC; korzystaniu z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem wybudowanych urządzeń energetycznych, umożliwiającym w szczególności władanie, używanie i korzystanie z urządzeń elektroenergetycznych, zapewnieniu swobodnego dostępu i dojazdu przez nieruchomość do ww. urządzeń wszelkimi środkami transportu pracowników służb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów, dokonywania kontroli i przeglądów urządzeń; obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonych ograniczeń w korzystaniu z pasa służebności przesyłu dla linii o szerokości pasa technologicznego 9,80 m, a także na korzystaniu z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dot. budowy i eksploatacji linii elektroenergetycznych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. Wskazać należy, że działka nr 155/48 położona wówczas w Kijewie uległa podziałowi, w wyniku którego powstała m. in. działka nr 155/52, która następnie weszła w granice administracyjne miasta Środa Wielkopolska i otrzymała nr 3835.
Ponadto w księdze wieczystej widnieje wzmianka dot. ustanowionej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., która nie została jeszcze wpisana do księgi wieczystej, polegająca na:
- znoszeniu istnienia w przestrzeni pod powierzchnią działki nr 3835 o pow. 32,5080 ha przebiegu urządzeń przesyłowych w postaci kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, której długość wynosi 687 m.
- zapewnieniu prawa do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie pasa gruntu o szerokości 0,5 m (2x0,25m w obie strony od osi linii) biegnącego wzdłuż linii przerywanej oznaczonej na załączonej do protokołu mapie, przedstawiającej przebieg linii elektroenergetycznej - w zakresie niezbędnym do dokonywania eksploatacji, modernizacji, konserwacji, wymiany lub naprawy, przebudowy w istniejącym przebiegu sieci o której mowa w pkt 1) wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa. Szerokość pasa służebności przesyłu sieci wynosi 0,5 m.
W księdze wieczystej nr PO1D/00056025/0 w dziale IV wpisana jest hipoteka umowna łączna na rzecz Gminy Środa Wielkopolska. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydał zgodę na zwolnienie z poręczenia hipotecznego m. in. działki nr 3835.

Przeznaczenie nieruchomości:
Działka nr 3835 objęta jest uchwałą Nr XXII/352/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Zaniemyskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 5540) i stanowi: w części tereny dróg wewnętrznych, w części teren zabudowy usługowej, w części pas zieleni izolacyjnej,  w części tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w części lokalizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz z pasem ochrony funkcyjnej do czasu jej przeniesienia lub skablowania, w części lokalizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV Kromolice (KRM) – GPZ Środa Wielkopolska (SRO) wraz z pasem ochrony funkcyjnej, w części lokalizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV GPZ Środa Wielkopolska (SRO) – Śrem wraz z pasem ochrony funkcyjnej.
Dla części działki nr 3835 zostały wydane przez Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska decyzje o ustalenia inwestycji lokalizacji celu publicznego:
1) Nr GiGP.6733.2.2019 z dnia 13.03.2019 roku dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, w związku z przebudową linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablową z GPZ Środa na linię Zaniemyśl w miejscowości Środa Wielkopolska Kijewo, gmina Środa Wielkopolska.
2) Nr GiGP.6733.59.2019 z dnia 17.01.2020 roku dla inwestycji obejmującej usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w miejscowości Kijewo, Środa Wielkopolska i Chwałkowo oraz na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV.
3) Nr GiGP.6733.16.2018 z dnia 26.06.2018 r. dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej SN-15kV GPZ Środa Wlkp. do m. Młodzikowo.
4) Nr GiGP-7331/237/2009 z dnia 22.10.2009 r. dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej SN 15kV – zasilanie elektryczne Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego (decyzja dotyczyła działki nr 155/23 w Kijewie, która ulegała wielokrotnym podziałom. Następnie działki powstałe w wyniku podziału weszły w granice administracyjne miasta Środa Wielkopolska i jedna z nich otrzymała nr 3835).
5) nr GiGP.7331-279/09 z dnia 18.01.2010 r. dla inwestycji obejmującej budowę instalacji fermentacyjnej (biogazowni) do wytwarzania energii elektrycznej o mocy do 1 MW przesyłanej do sieci energetycznej (decyzja dotyczyła działki nr 155/23 w Kijewie, która ulegała wielokrotnym podziałom. Następnie działki powstałe w wyniku podziału weszły w granice administracyjne miasta Środa Wielkopolska i jedna z nich otrzymała nr 3835).

baner300x250