A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy

obejmuje tereny o dużych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, naukowo-dydaktycznych i kulturowych, z licznymi zabytkami oraz miejscowościami w których przebywali niegdyś wybitni Polacy

Wiadomości ogólne i położenie:
         
           W świetle ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.


       
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy obejmuje swoim zasięgiem obszar o powierzchnię 15 640 ha (z czego 6 129 ha to lasy, 160 ha wody, a 997 ha to pozostałe użytki zielone) na terenie gmin Żerków w Powiecie Jarocińskim, Miłosław w Powiecie Wrzesińskim, i Nowe Miasto nad Wartą w Powiecie Średzkim. 
           Obszar ten leży w strefie przejściowej, pomiędzy dwoma makroregionami tj. Pojezierzem Wielkopolsko-Kujawskim i Niziną Wielkopolską, w dorzeczu rzeki Warty, na granicy zasięgu zlodowacenia bałtyckiego. Rzeka Lutynia przepływa szerokim łukiem przez teren parku, a w dolnym swym biegu dopływa do starorzecza Warty.  

Rzeźba terenu:

         Jednym z największych atutów Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego jest malownicza rzeźba terenu która powstała w wyniku działalności lodowca. Pradolinę Warty z wyraźnie ukształtowanymi terasami zalewowymi i nadzalewowymi zamyka od strony południowej spiętrzona morena czołowa tzw. Wału Żerkowskiego, którego kulminacją jest Łysa Góra (161 m n.p.m.) Ze względu na owe ukształtowanie powierzchni „Szwajcaria Żerkowska” przeżywała rozkwit turystyki na przełomie XIX i XX wieku, związany z wodolecznictwem i kąpielami wodnymi u gorących źródeł Czeszewa.

 Fauna i flora:

         Podstawową pozycję w szacie roślinnej zajmują lasy liściaste porastające terasę zalewową i środkową doliny Warty i Lutyni, które posiadają charakter zbliżony do pierwotnego. Poza tym spotyka się lasy przekształcone w monokultury sosnowe. Interesujące zbiorowiska stanowią również łęgi zboczowe spotykane z parkach podworskich. W obniżeniach dolinnych występują rozległe obszary zbiorowisk łąkowych. Hodowlane stawy, starorzecza, oczka śródpolne czy rzeki to stanowiska roślinności wodnej i szuwarowej. W sumie stwierdzono występowanie około 800 gatunków roślin naczyniowych, w tym około 20 gatunków chronionych. 
          Wśród zwierząt zasiedlających tereny parkowe wiele z nich to gatunki chronione i ginące, a dotyczy to głównie przedstawicieli ptaków wodnych i drapieżnych oraz bezkręgowców.

 Atrakcje turystyczne:

         Na terenie Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele atrakcji przyrodniczych, które zostały objęte dodatkową ochroną, poprzez utworzenie rezerwatów przyrody, pomników przyrody i parków podworskich. Rezerwaty przyrody powstały dla szczególnej ochrony unikatowych obszarów przyrodniczych. Są to trzy rezerwaty leśne „Czeszewo”, „Dwunastak” i „Lutynia” oraz jeden rezerwat faunistyczny "Dębno nad Wartą" położony na terenie naszego powiatu. W gminie Nowe Miasto nad Wartą objętej parkiem krajobrazowym poprowadzony został zielony szlak turystyczny z Nowego Miasta przez Wolicę Kozią do Bieździanowa.

Przy opracowaniu korzystano z:
- Sobczak Jerzy: Zwiedzamy Ziemię Średzką, Środa Wielkopolska 2000,
- Anders Paweł, Czarny Eugeniusz, Kostołowski Andrzej, Wilczyński Janusz: Żerków i Nowe Miasto nad Wartą,
   Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza tom 16, Poznań 1997,
- Mapa turystyczno-krajoznawcza Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, Wydana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Jarocinie,
- Program Ochrony Środowska dla Powiatu Średzkiego, Wydano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., Poznań 2003.

baner300x250