A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja o przebiegu XL Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

01.06.2021
Zdjęcie przedstawia Od lewej): radcę prawnego, przewodniczącego rady, starostę oraz wicestarostę podczas obrad Radu Powiatu Średzkiego.
Informacja o przebiegu XL Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji
 
25 maja 2021 roku o godz. 9.00 w Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się XL sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego - Pan Piotr Kasprzak, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.
 
W punkcie Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Przewodniczący poinformował, że wykonywał działania mające na celu organizację dzisiejszej sesji.
 
Kolejny punkt obrad stanowiło rozpatrzenie Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych. DO POBRANIA
 
Kolejny punkt porządku obrad stanowiło ,,Sprawozdanie delegowanych Radnych Rady Powiatu z udziału w pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.’’ DO POBRANIA
 
Następnie Rada rozpatrzyła protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
 
 
W dalszej części Radni podjęli następujące uchwały:
 
Uchwała nr XL/296/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)’’ w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XL/297/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)’’ w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.   
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XL/298/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2021-2030.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XL/299/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XL/300/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2030.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XL/301/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XL/302/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XL/303/201 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłat na pobyt dziecka z pieczy zastępczej.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XL/304/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021-2033.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XL/305/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XL/306/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ratowniczego zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.