A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja o przebiegu XLV Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

29.09.2021
Zdjęcie przedstawia (od lewej): wiceprzewodniczącego rady, radcę prawnego, przewodniczącego rady, starostę i wicestarostę w trakcie obrad rady powiatu.
 
28 września 2021 roku o godz. 9.00 w Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego - Pan Piotr Kasprzak, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.
 
W punkcie Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Przewodniczący poinformował, że wykonywał działania mające na celu organizację dzisiejszej sesji.
 
Kolejny punkt obrad stanowiło rozpatrzenie Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych. DO POBRANIA
 
Kolejny punkt porządku obrad stanowiło ,,Sprawozdanie delegowanych Radnych Rady Powiatu z udziału w pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.’’ DO POBRANIA
 
Dalej Radni rozpatrzyli informację Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska DO POBRANIA oraz Informację Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o działalności kontrolnej w Powiecie Średzkim w roku 2020 DO POBRANIA.
 
W dalszej części Radni podjęli następujące uchwały:
 
Uchwała nr XLV/332/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021-2033.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XLV/333/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta 8 głosami ,,za’’ przy 3 głosach ,,wstrzymujących się’’.
 
Uchwała nr XLV/334/2021 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XLV/335/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad dla Ochotniczej Straży pożarnej w Mącznikach.
 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XLV/336/2021 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XLV/337/2021 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XLV/338/2021w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 7,60 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej.
 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XLV/339/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 7,60 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej.
 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XLV/340/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczeń nr 323 i 324 znajdujących się w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej.
 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XLV/341/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczeń nr 323 i 324 znajdujących się w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej.
 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za’’.
 
W punkcie ,,Wolne głosy i wnioski’’ głos zabrali radni: Bogusław Biernat, Jadwiga Wieland, Michał Matelski, Jacek Gabała, Przewodniczący Piotr Kasprzak, Radna Agnieszka Król, 
 
XLV sesję Rady Powiatu Średzkiego o godzinie 10.34 zamknął Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Piotr Kasprzak. 
 
baner300x250