A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Środzie Wielkopolskiej.

27.05.2021
Grafika przedstawia logo Powiatu Średzkiego
Do konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w art. 62 i 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017, poz. 1597 ze zm.).
 
Wymagane dokumenty:
1. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2017 poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3,: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca,
8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.),
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
14) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat nie był ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
16) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
2. Ponadto oferta powinna zwierać oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. U. UE  119 z 4.5.2016) w związku z postępowaniem konkursowym na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej oraz, że został poinformowany:
- o przysługującym prawie dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
- iż administratorem danych osobowych jest Starosta Średzki, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.
3. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
 
Oferty należy składać w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 15.00:
- osobiście lub za pomocą operatora pocztowego w zamkniętych kopertach z podaniem na kopercie danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego) oraz z dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.” na adres: Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, lub
- w postaci elektronicznej, wtedy oferta powinna być opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty, dodatkowo w temacie należy wpisać „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.”, a w treści podać numer telefonu kontaktowego.
Adres skrzynki podawczej na platformie EPUAP: /spsrodawlkp/SkrytkaESP
Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
Oferty, które wpłyną po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 
Uchwała Zarządu Powiatu Średzkiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej w Biuletynie Informacji Społecznej TUTAJ.
 
Ogłoszenie o konkursie w Biuletynie INformacji Publicznej TUTAJ.
 
 
baner300x250