A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Praca w Starostwie

Starosta Średzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.

09.11.2020
Grafika przedstawia logo Powiatu Średzkiego.
Grafika przedstawia logo Powiatu Średzkiego.
 
Starosta Średzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
 
1. Wymagania niezbędne:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa lub spraw obronnych lub służb mundurowych,
 • kurs kwalifikowany pierwszej pomocy,
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • dyspozycyjność i odpowiedzialność, odporność na stres,
 • gotowość do pełnienia dyżurów,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość przepisów o powszechnym obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i pozostałych spraw obronnych.

 2. Wymagania preferowane:

 • wykształcenie w zakresie zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa narodowego i służb mundurowych,
 • znajomość przepisów dot. funkcjonowania samorządu powiatowego,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • umiejętności interpersonalne, asertywność,
 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • ukierunkowanie na  samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

 3. Podstawowe zadania wykonywane na stanowisku:

 • opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej oraz przygotowywanie decyzji o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
 • prowadzenie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu obrony cywilnej.
 • koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej realizowanych przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne.
 • opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz nadzór nad opracowaniem kart realizacji zadań operacyjnych przez ich wykonawców.
 • opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej powiatu i opiniowanie planów obrony cywilnej gmin,
 • wykonywanie    prac   związanych  z   przygotowaniem   i  przeprowadzeniem  kwalifikacji wojskowej,
 • realizowanie zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

 • praca stojąco-siedząca, przy komputerze. Miejsce pracy znajduje się na parterze -  dostęp do windy,
 • możliwość pracy w święta, dni wolne oraz w porze nocnej,
 • możliwość pracy w terenie.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu październiku 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył  6%.

6. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy do pobrania (plik pdf).
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, dodatkowe kwalifikacje,
 • informacja zwierająca szczegółowy opis wykonywanych zadań i obowiązków, które potwierdzą posiadane doświadczenie i umiejętności – zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu w pkt 2  b)
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata,  że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na niniejszym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych,
 • kandydat będący osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

Planowane rozstrzygnięcie naboru – grudzień br.

Planowany termin rozpoczęcia pracy przez wybranego kandydata – I kwartał 2021 roku.

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty  należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp., elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) znajdującą się na stronie internetowej www.srodawlkp-powiat.pl w przypadku opatrzenia wymaganych dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług certyfikacyjnych lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w terminie do dnia 1 grudnia 2020 roku. Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.srodawlkp-powiat.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. przy ul. Daszyńskiego 5.

Dokumenty    osób,  które  w  procesie  rekrutacji  zakwalifikowały  się  do  dalszego  etapu   i zostały  umieszczone  w  protokole,  będą  przechowywane, przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Następnie w przypadku niezatrudnienia dokumenty mogą być odebrane przez kandydatów w ciągu dwóch tygodniu. W sytuacji nieodebrania przez kandydata dokumentów w określonym wyżej terminie zostaną one Komisyjne zniszczone. 

Pozostali kandydaci mogą odebrać swoje dokumenty osobiście w ciągu dwóch tygodni  od rozstrzygnięcia naboru. W przypadku nieodebrania przez kandydata dokumentów  w tym terminie zostaną  one Komisyjne zniszczone.

Pełna treść ogłoszenia TUTAJ.

 

 
baner300x250