A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, dalej jako Ustawa), dotyczące praw i obowiązków pracodawcy.

12.03.2020

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, dalej jako Ustawa), dotyczące praw i obowiązków pracodawcy.

UPRAWNIENIA PRACODAWCY

 • może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 • w przypadku gdy pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych staje się płatnikiem zasiłków należnych uprawnionym
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy w finansowany jest w całości z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nawet gdy wypłaca go pracodawca. Pracodawca, staje się płatnikiem zasiłków należnych uprawnionym - ale tylko w czasie trwania ubezpieczenia, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow).
 • kwotę wypłaconych zasiłków opiekuńczych pracodawca potrąca z należnych składek za ubezpieczonych

UPRAWNIENIA PRACOWNIKA

 • w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, w wysokości 80 % wynagrodzenia
 • zasiłek przysługuje zarówno matce jak i ojcu dziecka, ale jest wypłacany tylko jednemu z rodziców
 • dodatkowy zasiłek wypłacany jest na analogicznych zasadach jak zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego – konieczne jest złożenie oświadczenia o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka/klubu/przedszkola (na druku ZUS Z-15 A)
 • dla uzyskania zasiłku nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego od lekarza
 • nie można równocześnie pobierać dodatkowego zasiłku opiekuńczego przewidzianego przepisami Ustawy i zasiłku opiekuńczego o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • okresu dodatkowego zasiłku nie wlicza się do okresu zasiłku wskazanego w art. 33 w/w ustawy
 • wydanie przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego decyzji (również telefonicznie) o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej pracownika lub opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny pracownika (nie jest konieczne wydanie e-zla).
 • niewykonywanie pracy w wyniku decyzji wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego jest równoznacznej z niezdolnością do pracy z powodu choroby
 • za okres trwania kwarantanny/izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy w wysokości 80 % wynagrodzenia
 • decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny/izolacji

UPRAWNIENIA ORGANÓW

 • Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki może, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia obowiązujące inne, niż wymienione w ust. 1, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

Wykonywanie tych zadań, następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez właściwego wojewodę i jest finansowane ze środków budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest wojewoda, ale jeśli prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań mają charakter planistyczny, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy (ust. 4).

Zgodnie z art. 11 ust. 5 – przy odmowie zawarcia przez przedsiębiorcę umowy, zadania wykonywane są na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2 - podlega ona natychmiastowemu wykonaniu.

Polecenia te mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia sprawy powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji (art. 11 ust. 7).

 

INNE ISTOTNE REGULACJE

Zgodnie z art. 6 Ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie

WYBRANE ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322) w art. 8a dodane zostały zapisy, które umożliwiają Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub działającemu z jego upoważnienia państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu wydawanie osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej:
  1. decyzje nakładające obowiązek:

i.      podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie,

ii.      dystrybucji:

 1. produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych - w stosunku do hurtowni farmaceutycznych,
 2.  środków ochrony osobistej - w stosunku do producentów, dystrybutorów lub importerów,

iii.      współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej - w przypadku kierowania decyzji do podmiotów innych niż te organy,

 1. zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań - w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

 1. w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) dodane zostały zapisy w art. 46a-f zgodnie z którymi:
  1. W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:

                                                               i.      zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego,

                                                             ii.      rodzaj stosowanych rozwiązań - w zakresie określonym w art. 46b

- mając na względzie zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące możliwości budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

 1. Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić m.in.:

                                                              i.      czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

                                                             ii.      czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

                                                            iii.      obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

                                                           iv.      obowiązek poddania się kwarantannie;

                                                             v.      miejsce kwarantanny;

                                                           vi.      zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;

                                                          vii.      czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

                                                        viii.      nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;

                                                           ix.      nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

                                                             x.      zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

                                                           xi.      nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

 

 1. Jednocześnie w dalszych ustępach wskazano, że w przypadku, gdy uzupełnienie rezerw strategicznych nie jest możliwe w terminie pozwalającym na skuteczne przeciwdziałanie sytuacji, o której mowa w art. 46a, właściwy minister albo minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, zarządza przejęcie na rzecz Skarbu Państwa danego produktu, wyrobu, środka, o których mowa w ust. 1, albo sprzętu lub aparatury. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej ogłoszenia w sposób określony w ust. 6.
baner300x250