A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Herb i flaga

27 października 2005 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Średzkiego.
 
 
Uchwała Nr XXVIII/197/2005
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 października 2005 roku
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Średzkiego.
 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o znakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustanawia się herb Powiatu Średzkiego
§ 2. 1. Ustanawia się flagę terytorialną Powiatu Średzkiego
      2. Ustanawia się flagę urzędową Powiatu Średzkiego
§ 3. Zasady i warunki używania herbu i flagi Powiatu Średzkiego określa poniższy załącznik
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata  Fertała

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 164, poz. 4410 z dnia 28 listopada 2005 r.  
 

 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/197/2005
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 października 2005 roku
 
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Średzkiego.
          Zgodnie z art. 12 pkt 10 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu. Rada Powiatu Średzkiego uchwałą Nr XXIV/167/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. przyjęła projekt wzoru herbu i flagi. Na podstawie tej uchwały w dniu 13 czerwca 2005 r. Starosta Średzki wystąpił do MSWiA o zaopiniowanie przyjętych wzorów. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o odznakach i mundurach opinia jest wydawana w terminie 3 miesięcy. W naszym przypadku ten termin już minął, a opinia nie wpłynęła, dlatego zasadnym jest przyjęcie przedstawionej uchwały. Uchwała jednocześnie określa zasady i warunki używania ustanowionych w jej treści symboli Powiatu Średzkiego. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 
Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/197/2005
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27.10.2005 r.
 
 
Zasady i warunki używania herbu i flagi Powiatu Średzkiego
 
I.    Postanowienia ogólne
 
1. Herb i flaga Powiatu Średzkiego są jego własnością.
2. Herb Powiatu jest znakiem prawnie chronionym i wraz z flagą Powiatu podlegają ochronie    prawnej.
3. Herb i flaga Powiatu mogą być używane i wykorzystywane w sposób zapewniający im    należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą dla insygniów władzy, nie    godzący w dobre obyczaje i interes Powiatu.
4. Herb i flaga Powiatu mogą być wykorzystywane i używane tylko w kształcie, proporcjach    i  kolorach zgodnych  z wzorami zatwierdzonymi w uchwale Rady Powiatu Średzkiego.
 
II.    Zasady i warunki używania herbu Powiatu.
 
1. Prawo używania herbu Powiatu przysługuje organom powiatu, Starostwu Powiatowemu oraz    powiatowym jednostkom organizacyjnym.
2. Wizerunek herbu może być używany przez inne podmioty, nieokreślone w pkt 1, do celów niekomercyjnych lub komercyjnych pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Powiatu Średzkiego.
3. Zarząd Powiatu Średzkiego udziela zgody podmiotom, o których mowa w pkt 2, na odpłatne korzystanie z wizerunku herbu Powiatu, zawierając z nimi stosowne umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić zgody na nieodpłatne korzystanie z herbu Powiatu przez podmiot prowadzący działalność charytatywną, inną działalność społeczną leżącą w interesie Powiatu i jego mieszkańców albo wiążącą się z historią lub promocją Powiatu.
4. Herb Powiatu umieszcza się na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych oraz salach    posiedzeń, należących do  organów Powiatu Średzkiego, powiatowych jednostek    organizacyjnych oraz innych miejscach, w których umieszczenie herbu nie narusza jego    powagi i znaczenia.
5. W pomieszczeniach urzędowych herb umieszcza się obok godła państwowego.
 
III.   Zasady i warunki używania flagi Powiatu.
 
1. Flaga Powiatu Średzkiego może być umieszczana na budynkach i obiektach, a także w innych    godnych miejscach   przy okazji świąt i rocznic państwowych, rocznic upamiętniających    istotne wydarzenia w dziejach Powiatu, innych wydarzeń o szczególnym znaczeniu    lokalnym.
2. Flagę Powiatu umieszcza się na budynkach lub przed budynkiem będącym siedzibą Starostwa    Powiatowego.
3. Flagę Powiatu opuszcza się na znak żałoby do połowy masztu - na zarządzenie Starosty    Powiatu Średzkiego.
 
Flaga terytorialna:

Flaga urzędowa:
 
Flagi pionowe:
 
 
 


baner300x250