A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Umowa o współpracy

UMOWA O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
 
pomiędzy
Powiatem Średzkim Wielkopolskim w Polsce, reprezentowanym przez:
Starostę Średzkiego – Pawła Łukaszewskiego
Wicestarostę – Juliana Kempę
i
Wolnym Miastem Hoyerswerda, Kraj Związkowy Saksonia, w Republice Federalnej Niemiec, reprezentowanym przez:
Nadburmistrza  Miasta – Hansa – Dietera Brähmiga
 
 
Preambuła
Wzajemne poznanie i porozumienie było pierwotną ideą stworzenia partnerskich stosunków pomiędzy powiatami i miastami, które powstały w Europie po drugiej wojnie światowej. Obecnie inicjatywa ta w całej Europie zbliża powiaty, gminy i miasta, oraz umożliwia ścisłą współpracę ich obywateli.  Wzajemna współpraca stwarza szanse na lepsze poznanie codziennego życia w krajach partnerskich, wymianę doświadczeń, na realizację wspólnych przedsięwzięć.
Partnerstwo, którego mottem będzie hasło: „Sprawnie w przyszłość – sprawnie do Europy“ –  powinno przyczynić się do nawiązania długotrwałych kontaktów, zachowania i promowania tradycji obu regionów, realizacji przedsięwzięć na najwyższym poziomie oraz uaktywnienia wymiany doświadczeń między społeczeństwami.
 
§1
Strony zobowiązują się współpracować i wymieniać doświadczenia w zakresie: 
  1. Współorganizowania i współuczestniczenia w działaniach o charakterze społecznym, edukacyjnym, sportowym i gospodarczym, w tym również w programach Unii Europejskiej.
  2. Wspierania spotkań dzieci i młodzieży, w tym również dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  3. Wymiany doświadczeń w rozwiązywaniu problemów mieszkańców obu lokalnych wspólnot, w szczególności dotyczących funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej.
  4. Wzajemnego promowania Powiatu Średzkiego w Niemczech i miasta Hoyerswerdy w Polsce.
 
§2
Współpraca określona w § 1 odbywać się będzie w oparciu o bezpośrednie kontakty instytucji  i organizacji. Strony będą wspierać współpracę między szkołami, organizacjami, stowarzyszeniami, klubami, związkami oraz przedsiębiorcami działającymi na ich terenie administracyjnym.
 
§3
Strony powołają zespół do spraw współpracy. Zadaniem tego zespołu będzie koordynowanie wspólnych działań w zakresach wymienionych w § 1. W skład zespołu wejdzie po dwóch przedstawicieli każdej ze Stron.
Strony będą szczegółowo uzgadniały tematy i warunki realizacji wspólnych przedsięwzięć na spotkaniach zespołu ds. współpracy, które będą odbywać się co najmniej raz w roku, na przemian w Powiecie Średzkim i w Hoyerswerdzie.
 
§4
Współpraca odbywać się będzie zgodnie z wewnętrznym ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, oraz Kraju Związkowego Saksonia.
 
§5
Koszty związane z podróżą przedstawicieli Stron pokrywać będzie Strona wizytująca,  a koszty związane z pobytem i organizacją spotkania Strona zapraszająca.
Zasady i sposób finansowania współpracy podmiotów określonych w § 2, w konkretnych dziedzinach będą uzgadniane każdorazowo przez zainteresowanych partnerów. Mogą być one regulowane osobnymi umowami.
 
§6
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez każdą ze Stron umowy i nie podlega zmianom w czasie jej trwania.
 
§7
Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, dwa w języku polskim i dwa w języku niemieckim. Obie wersje językowe posiadają jednakową moc prawną.
 
Paweł Łukaszewski                                      Horst-Dieter Brähmig
   Julian Kempa
 
Hoyerswerda,  23 kwietnia 2006 roku.
 
 
 
                                                                
 
 


baner300x250