Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2015 Starosty Średzkiego z dnia 23 stycznia 2015 r.

Traci moc na podstawie:
Zarządzenie Wewnętrzne nr 6/2017 Starosty Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2015 
Starosty Średzkiego
z dnia 23 stycznia 2015 r.


w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) zarządzam, co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., stanowiącym załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 8/2009 Starosty Średzkiego z dnia 8 maja 2009 r. wraz ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:


§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.


§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do wiadomości pracownikom Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 

w.z. STAROSTY

/-/ Piotr Kasprzak

    WicestarostaZałącznik do zarządzenia - do pobrania (plik doc)