Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17/2015 Starosty Średzkiego z dnia 25 listopada 2015r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17/2015
Starosty Średzkiego
z dnia 25 listopada 2015r.
 
 
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 
 
 
§ 1. Załącznik nr 3 do Instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp stanowiącej załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia
 
§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian
 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Marcin Bednarz


Załącznik do zarządzenia - do pobrania (plik pdf)