Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2017 Starosty Średzkiego z dnia 12 lipca 2017 r.

Zarządzenie Wewnętrzne
Nr 8/2017 Starosty Średzkiego
z dnia 12 lipca 2017 roku  

w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U, z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) oraz zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawi szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,. Jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W załączniku Nr 1 Zakładowy plan kont dla Starostwa w Środzie Wlkp. w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Wpłaty na poczet opłat mogą być dokonywane w siedzibie Starostwa Powiatowego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny (uchwała nr XLVIII/335/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r.). Pracownik przyjmujący wpłatę kartą lub Blikiem prowadzi pomocniczą ewidencję analityczną, na której znajdują się dane osoby wpłacającej oraz kwota i tytuł wpłaty.".  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Marcin Bednarz