Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania powiatu


Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym - j.t. Dz.U. 2013 r., poz. 595

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.08.1998 r. w sprawie utworzenia powiatów - Dz.U. Nr 103, poz.652

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną - Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 31.05.2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu - Dz.U. Nr 62, poz.631 ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.08.2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach- j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1208.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.02.1999 r w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania - Dz.U. Nr 13, poz.114

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.10.2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków - Dz. U. Nr 131, poz. 1472

Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18.04.2002 r. - j.t. Dz.U. 2014 r., poz.333

Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz.U. Nr 50, poz.331

Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - j.t. Dz.U. 2013 r., poz. 1166

Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych - j.t. Dz.U. 2013 r., poz. 885

Ustawa z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz.U. Nr 14, poz.1467