Informacja w sprawie lokalizacji i harmonogramu pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Średzkiego w 2020 roku

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO  W ROKU 2020

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

            Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej  nieodpłatną mediację.

Na terenie Powiatu Średzkiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Żwirki i Wigury 1 (obsługiwany przez radców i adwokatów), według poniższego harmonogramu:

 

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (obsługiwany przez radców i adwokatów), według poniższego harmonogramu:

środy ? od godz. 7.30 do godz. 11.30,

czwartki ? od godz. 7.30 do godz. 11.30,

poniedziałki i wtorki ? od godz. 7:30 do godz. 11.30,

piątki ? od godz. 11.00 do godz. 15.00.

 

Udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej, Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście oraz Zaniemyślu odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 61 286 62 27, w godzinach 9:00 ? 14:00, lub e-mailem na adres: oks@powiatsredzki.pl.

 W punkcie znajdującym się w Zaniemyślu, przy ul. Średzkiej 9 (Urząd Gminy)  istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji w wyznaczone piątki od godz. 11.00 do godz. 15.00,   po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, pod numerem: 61 286 62 27.

 Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

           Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie są w stanie stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o którym mowa w ustawie z dnia  19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem, albo za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

            Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje: spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Mediacja: jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie   satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. 
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Usługa może obejmować również: 

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.