Uchwała Nr XX/157/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2020 r.


Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 marca 2020 r. poz. 2135

Uchwała Nr XX/157/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia  27 lutego 2020 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

            Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815) oraz na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 499, 399¹), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/115/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Średzkiego zmienia się załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała 

¹ 959,1495, 1542, 1556, 1590, 1818, 1905.

 Załącznik do uchwały - do pobrania (plik pdf)

 UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XX/ 157 2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

            Konieczność zmiany uchwały nr XVII/115/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Średzkiego wynika z konieczności zamieszczenia zmiany w terminach pracy aptek w harmonogramie stanowiącym załącznik – rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Średzkiego.

  1. W dniach: 13 – 20 marca 2020 r., 01 – 08 maja 2020 r., 10 – 17 lipca 2020 r. oraz   11 -18 grudnia 2020 r. dyżury wyznaczone Aptece „Centrum”, położonej w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Strzeleckiej 33 przejmie Apteka „Św. Józefa”, położona w Środzie Wielkopolskiej, przy  ul. Poselskiej 18.
  2. Zmiana godzin pracy Apteki „Pod Orłem”, położonej w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Stary Rynek 2, która od dnia 1 stycznia 2020 roku czynna jest od  poniedziałku do piątku  od 8:00 do 20:00, w soboty od 8:00 do 14:00 oraz w niedziele od 10:00 do 16:00.

            Zmiana „Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Średzkiego” została zaopiniowana przez Burmistrza Miasta Środa Wlkp., Wójtów Gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą i Zaniemyśl oraz Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską w Poznaniu.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.