Uchwała Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany:

Uchwała Nr XXII/169/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17

            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1815 i 1571), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 i 284) oraz § 3 pkt 1 i 3 uchwały Rady Powiatu Średzkiego nr XIX/115/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przeznaczyć do sprzedaży działki niezabudowane  położone w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury, stanowiące własność Powiatu Średzkiego, zapisane w księdze wieczystej KW PO1D/00039946/7, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr:

-        2104/6 o powierzchni 0,0041 ha,

-        2104/7 o powierzchni 0,0038 ha,

-        2104/8 o powierzchni 0,0036 ha,

-        2104/9 o powierzchni 0,0067 ha,

-        2104/10 o powierzchni 0,0032 ha,

-        2104/11 o powierzchni 0,0030 ha,

-        2104/12 o powierzchni 0,0035 ha,

-        2104/13 o powierzchni 0,0030 ha,

-        2104/14 o powierzchni 0,0024 ha,

-        2104/15 o powierzchni 0,0014 ha,

-        2104/16 o powierzchni 0,0014 ha,

-        2104/17 o powierzchni 0,0026 ha,

przedstawione na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2. Sprzedaż opisanych w § 1 działek nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2173, 2171, 2169, 2166, 2164/1, 2162, 2159, 2157, 2155, 2152/2, 2152/1, 2151, 2149, w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/mgr Małgorzata Fertała

Załącznik do uchwały – do pobrania (plik pdf)

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/169/2020

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17

Powiat Średzki jest właścicielem działek nr: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XIX/115/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, zbycie nieruchomości przez Powiat może nastąpić jeżeli zbywana nieruchomość nie służy realizacji zadań własnych Powiatu oraz po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przeznaczenia jej do sprzedaży.

            Z uwagi na fakt, że przedmiotowe działki są użytkowane bezumownie przez właścicieli działek przylegających oraz, że nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, zbycie może nastąpić w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy ich warunków zagospodarowania, w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.