Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2020 r.


Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2020 r. poz. 4361

Uchwała Nr XXIII/177/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 14 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

       Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1649 i 2245 oraz Dz. U. z 2020 r., poz. 284 i 374), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/152/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 310/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 323/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lutego 2020 roku, uchwałą XX/162/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2020 roku, uchwałą 338/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2020 roku, uchwałą 339/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 marca 2020 roku, uchwałą nr 343/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2020 roku, uchwałą nr 346/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2020 roku, uchwałą nr XXI/167/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2020 roku, uchwałą nr 357/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 358/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 361/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 366/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr XXII/175/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 375/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę           876.572,-
do kwoty         84.508.716,58,-

- zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę           200.000,-
do kwoty         55.332.151,95,-

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę           1.076.572,-
do kwoty         29.176.564,63,-

2. § 3 otrzymuje brzmienie:
Określa się:
1. łączną kwotę planowanych przychodów – 6.836.572,00 ,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów – 6.778.560,25 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 58.011,75 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała

Załączniki do uchwały:

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIII/177/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 14 maja 2020 roku

Zmiany przychodów i wydatków są wynikiem:

1. zwiększenia o kwotę 876.572 zł przychodów z tyt. wolnych środków,
2. zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego:
- ujęcia wydatków w kwocie 876.572 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zwrot środków dot. zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin – Szypłów i 3742P Klęka – Żerków na odcinku Szypłów – granica powiatu – etap I odcinek Chwalęcin – Szypłów”,
- zmniejszenia o kwotę 200.000 zł (rozdział 75020) wydatków bieżących w celu dostosowania do bieżących potrzeb,
- zwiększenia o kwotę 200.000 zł (rozdział 85195) z przeznaczeniem na zadanie pn. „wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego”,
- dokonuje się zmiany nazwy zadania „Modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Koleją Wąskotorową” na „Modernizacja infrastruktury i taboru związanych ze Średzką Koleją Wąskotorową”