Uchwała Nr XXIV/178/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2020 r.

 Uchwała Nr XXIV/ 178 /2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.

            Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1649 i 2245 oraz Dz. U. z 2020 poz. 284 i 374), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia udzielić z budżetu Powiatu Średzkiego pomocy finansowej Gminie Krzykosy z przeznaczeniem nadofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2020 rok, w wysokości 100.000 złotych.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Krzykosy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

   
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

 

Uzasadnienie 
do Uchwały XXIV/178/2020
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.

            Pomoc finansowa o której mowa w uchwale, dotyczy przekazania środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz o ochronie przeciwpożarowej dopuszczają możliwość udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, po określeniu jej przez organ stanowiący j.s.t. odrębną uchwałą.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.