Uchwała Nr XXIV/179/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2020 r.

 Uchwała Nr XXIV/179/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17.

            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1815 i 1571), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 i 284) oraz § 3 pkt 1 i 3 uchwały Rady Powiatu Średzkiego nr XIX/115/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Średzkiego  z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 dokonuje się następujących zmian:
- nazwa uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17”
- § 1 otrzymuje brzmienie: „Postanawia przeznaczyć do sprzedaży działki  położone w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury, stanowiące własność Powiatu Średzkiego, zapisane w księdze wieczystej KW PO1D/00039946/7, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr:

przedstawione na załączniku graficznym do niniejszej uchwały”.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała

 Załącznik do uchwały - do pobrania (plik pdf)

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
XXIV/179/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17

Rada Powiatu Średzkiego w dniu 30 kwietnia 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury.
Powiat Średzki jako właściciel nigdy nie zabudowywał przedmiotowych działek. Jednakże należy wskazać, że działki te zostały zagospodarowane przez właścicieli działek przyległych m.in. poprzez: ustawienie płotów i bram wjazdowych, wykonanie utwardzeń. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawa podatkowego działki stanowiące własność Powiatu Średzkiego nie stanowią działek niezabudowanych, gdyż znajdują się na nich nakłady budowlane.
W związku z powyższym należało zmienić przedmiotową uchwałę poprzez usunięcie wyrazu „niezabudowane” w jej treści. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.