Uchwała Nr XXIV/180/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2020 r.

Uchwała Nr XXIV/180/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1815 i 1571), art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 i 284), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/170/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury dokonuje się następującej zmiany:

-     § 1 otrzymuje brzmienie: „Wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd Powiatu Średzkiego bonifikaty w wysokości 50 % od cen sprzedaży niżej opisanych nieruchomości, ustalonych w oparciu o art. 67 ust. 3, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, zapisanych w księdze wieczystej KW PO1D/00039946/7, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych numerami:

przedstawionych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała

Załącznik do uchwały - do pobrania (plik pdf).

Uzasadnienie
do Uchwała Nr XXIV/180/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami: 2104/6, 2104/7, 2104/8, 2104/9, 2104/10, 2104/11, 2104/12, 2104/13, 2104/14, 2104/15, 2104/16, 2104/17 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury

Rada Powiatu Średzkiego podjęła w dniu 30 kwietnia 2020 roku uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury.
Powiat Średzki jako właściciel nigdy nie zabudowywał przedmiotowych działek. Jednakże należy wskazać, że działki te zostały zagospodarowane przez właścicieli działek przyległych m.in. poprzez: ustawienie płotów i bram wjazdowych, wykonanie utwardzeń. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawa podatkowego działki stanowiące własność Powiatu Średzkiego nie stanowią działek niezabudowanych, gdyż znajdują się na nich nakłady budowlane.
W związku z powyższym należało zmienić przedmiotową uchwałę poprzez usunięcie wyrazu „niezabudowane” w jej treści.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.