Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2020 Starosty Średzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2020
Starosty Średzkiego
z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.920)  zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. 1. W związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia 2020 r. świętem przypadającym w innym dniu niż niedziela, ustalam jeden dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
2. Dzień wolny od pracy, o którym mowa w ust. 1 zostanie udzielony pracownikowi na podstawie pisemnego wniosku, stanowiącego załącznik do zarządzenia.
3. Dodatkowy dzień wolny należy wykorzystać uwzględniając czteromiesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w tut. Starostwie.
4. Wnioski o udzielenie dnia wolnego od pracy należy przekazać do Wydziału Organizacyjno–Prawnego do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

§ 2. W związku z przypadającym dnia 26 grudnia 2020 roku świętem przypadającym w innym dniu niż niedziela, zarządzam dzień 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

§  3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Średzkiego.

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

Załącznik do zarządzenia: