Uchwała Nr XXVII/193/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2020 r.

Uchylona w części (dot. dz. nr 3838, 3831/13, 3831/14) Uchwałą Nr XXXVIII/277/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2021 roku

Uchwała Nr XXVII/193/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 lipca 2020 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3825, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3831/14, 3831/5, 3833, 3838, 3835, 3837, 3834.

            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 i 284), § 3 pkt 1 i 3 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XIX/115/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przeznaczyć do sprzedaży niezabudowane nieruchomości położone w Środzie Wielkopolskiej, stanowiące własność Powiatu Średzkiego, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

przedstawione na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Małgorzata Fertała

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/193/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 lipca 2020 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr: 3825, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3831/14, 3831/5, 3833, 3838, 3835, 3837, 3834.

Powiat Średzki jest właścicielem nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 3825, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3831/14, 3831/5, 3833, 3838, 3835, 3837, 3834 położonych w Środzie Wielkopolskiej. W dniu 25 czerwca 2020 roku Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. nieruchomości.  Przed podjęciem uchwał przez Radę Miejską ww. działki nie były objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XIX/115/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, zbycie nieruchomości przez Powiat może nastąpić jeżeli zbywana nieruchomość nie służy realizacji zadań własnych Powiatu oraz po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przeznaczenia jej do sprzedaży.
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe działki nie służą realizacji zadań własnych Powiatu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.