Uchwała Nr XXVII/196/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/196/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi.

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia  11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez grupę przedsiębiorców, pracodawców i inwestorów reprezentowanych przez radcę prawnego Michała Gniatkowskiego z Kancelarii Radcy Prawnego Michał Gniatkowski, dotyczącej podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi, Rada Powiatu Średzkiego uwzględnia petycję w części, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Średzkiego do poinformowania reprezentującego wnoszących petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Małgorzata Fertała

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/196/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 lipca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi.

            W dniu 8 kwietnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej wpłynęła w formie pisemnej petycja grupy przedsiębiorców, pracodawców i inwestorówdotycząca podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi. Petycja była kierowana do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej, Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, Starosty Powiatu Średzkiego, Przewodniczącej Rady Powiatu Średzkiego oraz Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o petycjach petycja została podpisana przez osobę reprezentującą grupę podmiotów wnoszących petycję, tj. radcę prawnego Michała Gniatkowskiego. W dniu 16 kwietnia 2020 r. reprezentujący wnoszących petycję radca prawny poinformował o osobach, które poprosiły o wycofanie ich z grona wnoszących petycję.

            W związku z tym, iż zgodnie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym organem właściwym do rozpatrywania petycji jest Rada Powiatu Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego przekazała petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Średzkiego z prośbą o zwołanie posiedzenia tej komisji w celu zbadania przez nią sprawy i wyrażenia propozycji rozpatrzenia petycji w celu przedstawienia jej Radzie powiatu w formie projektu uchwały Rady Powiatu. Zgodnie bowiem z przywołanym wyżej przepisem ustawy o samorządzie powiatowym Rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

            Zgodnie z § 88 Statutu Powiatu Średzkiego, ustalonego Uchwała Nr LXVI/554/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie statutu Powiatu Średzkiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r. poz. 8193) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Średzkiego rozpatruje wstępnie petycję i przekazuje swoje stanowisko w formie projektu uchwały. Na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią petycji oraz wysłuchała informacji Starosty Średzkiego o podejmowanych przez Zarząd Powiatu działaniach wspierających lokalne przedsiębiorstwa w okresie pandemii, będących w kompetencji organów reprezentujących Powiat Średzki, w szczególności działaniach prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Środzie Wielkopolskiej w oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jednocześnie Komisja na podstawie art. 15 zzs ust. 1 pkt 10) specustawy COVID-19, po wysłuchaniu radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, postanowiła poinformować radcę prawnego reprezentującego wnoszących petycję o nierozpoczęciu biegu terminu na rozpatrzenie petycji oraz o szczegółowym rozpatrzeniu petycji w zakresie pozostającym
w kompetencji Rady Powiatu w możliwie najkrótszym terminie, jeżeli tylko warunki na to pozwolą.

            Na posiedzeniu 8 lipca 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy przedmiotowej petycji i uznała, że podlega ona uwzględnieniu w części

            W tym zakresie Rada Powiatu Średzkiego dostrzega potrzebę wnikliwej analizy zgłoszonych w petycji postulatów przez Zarząd Powiatu Średzkiego oraz podjęcia działań wspierających lokalne przedsiębiorstwa oraz usprawniających zarządzanie mieniem komunalnym w zakresie posiadanych w tym zakresie kompetencji. Ze strony Rady Powiatu Średzkiego Komisja Rewizyjną prowadzi aktualnie kontrolę w przedmiocie terminowości wydawania decyzji przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w celu usprawnienia obsługi interesantów tego wydziału. Rada Powiatu Średzkiego podjęła także stanowisko zmierzające do racjonalizowania funkcjonowania i finansowania Spółek z udziałem Powiatu Średzkiego, uwzględniające zawarte w petycji propozycje. Rada Powiatu Średzkiego wyraża szczególne zrozumienie dla potrzeb przedsiębiorców oraz mieszkańców w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów związanych z okresem pandemii, deklarując udzielanie pomocy dla ich przezwyciężenia w granicach obowiązującego prawa. Jednocześnie Rada Powiatu Średzkiego wyraża stanowisko, że działania organów stanowiących i wykonawczych, zarówno samorządu powiatowego, jak i gminnego, zmierzające do uwzględnienia postulatów zgłoszonych w przedmiotowej petycji, powinny być podejmowane tylko na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, opierać się na zasadach gospodarności i racjonalności wydatkowania środków finansowych, z jednoczesnym uwzględnieniem indywidualnych i zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej naszego powiatu.   

            Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione, a niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.