Uchwała nr XXVIII/208/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku

 Uchwała nr XXVIII/208/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie uzupełnienia udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej Średzianka w likwidacji.

Na podstawie art. 12 pkt 8) lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na uzupełnienie przez Powiat Średzki udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej Średzianka w likwidacji w kwocie 80.000,00 zł na skutek zwiększenia wartości nominalnej jednego udziału z 200 zł do 1.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/208/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie uzupełnienia udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej Średzianka w likwidacji.

W celu przyspieszenia procesu likwidacji Spółdzielni Socjalnej Średzianka wniesienie przez Powiat Średzki i Gminę Środa Wielkopolska wkładu finansowego pozwoli na pokrycie wszystkich ujawnionych strat Spółdzielni i doprowadzi do likwidacji Spółdzielni. Jednocześnie członkowie spółdzielni tj. Powiat Średzki i Gmina Środa Wielkopolska, będą posiadały nadal po 100 udziałów, z tym, że o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.