Uchwała Nr XXX/213/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2020 r.

 Uchwała Nr XXX/213/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

       Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.[1]), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/152/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 310/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 323/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lutego 2020 roku, uchwałą XX/162/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2020 roku, uchwałą 338/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2020 roku, uchwałą 339/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 marca 2020 roku, uchwałą nr 343/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2020 roku, uchwałą nr 346/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2020 roku, uchwałą nr XXI/167/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2020 roku, uchwałą nr 357/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 358/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 361/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 366/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr XXII/175/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 375/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIII/177/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2020 roku, uchwałą nr 383/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2020 roku, uchwałą nr 388/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIV/182/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2020 roku, uchwałą nr 391/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 czerwca 2020 roku, uchwałą nr 397/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXV/185/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 czerwca 2020 roku, uchwałą nr 406/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVI/191/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVII/195/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2020 roku, uchwałą nr 418/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2020 roku,  uchwałą nr 423/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr XXVIII/206/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr 447/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę           3.277.444,05,-
do kwoty         91.031.180,97,-

- zmniejsza się dochody bieżące
o kwotę           562.499,95,-
do kwoty         59.449.082,85,-

- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę           3.839.944,00,-
do kwoty         31.582.098,12,-

2.w § 1 ust. 2  pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           124.045,-
do kwoty        12.177.355,88,-

3. w § 1 ust. 2  pkt 6)
zwiększa się dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
o kwotę           12.000,-
do kwoty        62.000,-

4.w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę           2.984.656,05,-
do kwoty         90.896.404,72,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę           2.999.656,05,-
do kwoty         60.047.740,93,-

- zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę           15.000,-
do kwoty         30.848.663,79,-

5. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane zdotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           124.045,-
do kwoty        12.177.355,88,-

6. w § 2 ust. 2 pkt 4)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę           50.000,-
do kwoty        14.412.397,36,-

7. w § 1 ust. 2  pkt 6)
zwiększa się wydatki finansowane przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
o kwotę           12.000,-
do kwoty        62.000,-

8. § 3 otrzymuje brzmienie:
Określa się:
1.łączną kwotę planowanych przychodów –6.643.784,00 ,
2.łączną kwotę planowanych rozchodów – 6.778.560,25 zł.
Nadwyżka budżetu w kwocie 134.776,25 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

9. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 5.000.000 zł”.

10. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 ”.

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 8b, 10a i 10b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 7a i 7b.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

Załączniki do uchwały:

Uzasadnienie
do uchwały nr XXX/213/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 września 2020 roku

 

Zmiany dochodów, wydatków i przychodów są wynikiem:

1. zmian w planie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 124.045 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6 z dnia 10 września 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
2. zwiększenia w planie dochodów o kwotę 247,25 zł (rozdział 75020) wpływów z tyt. odszkodowania za zalanie budynku Urzędu Pracy. W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zwiększenia o kwotę 247,25 zł (rozdział 85333) z przeznaczeniem na prace remontowe.
3. zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 7.428,47 zł w rozdziale 75020 z § 097 na § 095.
4. zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 5.000 zł z tyt. opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z rozdziału 75618 na rozdział 60095.
5. zwiększenia w planie dochodów Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o kwotę 3.300 zł (rozdział 85510) w związku z przyznaniem świadczeń dla wychowanków placówki w ramach rządowego programu „Dobry start”. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.300 zł (rozdział 85510) z przeznaczeniem na zakup materiałów szkolnych, podręczników do zajęć oraz pozostałych materiałów dla wychowanków placówki.
6. zwiększenia w planie dochodów Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o kwotę 171.621,80 zł (rozdział 85510) w związku z wpływami z Gminy Nowe Miasto nad Wartą, Gminy Środa Wielkopolska, Powiatu Poznańskiego oraz Gminy Zaniemyśl z tyt. współfinansowania pobytu wychowanków umieszczonych w tut. Placówce. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 171.621,80 zł (rozdział 85510) z przeznaczeniem na zakup środków higieny osobistej, odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości, mebli, energii, usługi inspektora BHP, wywóz nieczystości stałych, montaż rolet zewnętrznych oraz prace remontowe w budynku placówki.
7. zwiększenia w planie dochodów Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o kwotę 23.044 zł (rozdział 85510) w związku z przyznaniem dodatku w wysokości świadczeń wychowawczych dla wychowanków placówki. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 23.044 zł (rozdział 85510) z przeznaczeniem na rozwój zainteresowań wychowanków, zajęcia dodatkowe.
8. zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie:

9. zwiększenia w planie dochodów Liceum Ogólnokształcącego w kwocie:

10. zwiększenia w planie dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 10.400 zł (rozdział 85406) w związku z wpływem dochodów wynikających z rozliczeń umorzeń składek ZUS oraz kosztami dojazdów doradców zawodowych do szkół.
11. ujęcia dochodów w kwocie 3.839.944 zł (rozdział 75814) z tyt. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
12. zmniejszenia dochodów o kwotę 1.000.000 zł (rozdział 75622) wpływów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z niższymi wpływami.
13. zmniejszenia w planie przychodów o kwotę 292.788 zł kwoty wolnych środków.
14. zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego:

15. zwiększenia planu wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o łączną kwotę 992.880 zł, w tym zwiększenie o kwotę 345.961 zł (rozdział 80115), o kwotę 530.000 zł (rozdział 80117), o kwotę 127.000 zł (rozdział 80120) i zmniejszenie o kwotę 10.081 zł (rozdział 80152) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
16. zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Rolniczych o łączną kwotę 1.036.218 zł, w tym zwiększenie o kwotę 541.500 zł (rozdział 80115), o kwotę 55.486 zł (rozdział 80117), o kwotę 63.943 zł (rozdział 80120), o kwotę 12.332 zł (rozdział 80134) i o kwotę 362.957 zł (rozdział 80152) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
17. zwiększenia w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego o łączną kwotę 668.000 zł, w tym o kwotę 651.200 zł (rozdział 80120) i o kwotę 16.800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
18. zmniejszenia w planie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 10.700 zł (rozdział 85406) planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wyniku zrealizowanych mniejszych wydatków.
19. zmian źródła finansowania wydatków majątkowych:

20. zwiększenia w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 50.000 zł (rozdział 85395) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego”. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia o kwotę 35.000 zł (rozdział 85508) oraz 15.000 zł (rozdział 85510) w celu dostosowania poziomu środków do bieżących potrzeb.
21. przeniesienia planu wydatków między paragrafami w:

22. przeniesienia planu wydatków między paragrafami oraz rozdziałami w dziale 900 w kwocie 8.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych dot. oznakowania projektu instalacji fotowoltaicznych oraz tablic o ograniczeniu i zakazie używania jednostek pływających.
23. przeniesienia planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat między paragrafami w ramach rozdziału:

 

 [1]  Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175