Uchwała nr XXXII/221/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 listopada 2020 r.

 Uchwała nr XXXII/221/2020
Rady Powiatu Średzkiego
 z dnia 6 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020 - 2033.

             Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 226, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.[1]), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/134/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020-2033, zmienionej uchwałą nr XIX/151/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2020 roku, uchwałą nr XX/161/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2020 roku, uchwałą nr XXI/166/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2020 roku, uchwałą nr XXII/174/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr XXIII/176/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIV/181/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2020 roku, uchwałą nr XXV/184/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVI/190/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVII/194/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2020 roku, uchwałą nr XXVIII/205/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku, uchwała nr XXX/212/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2020 roku, uchwałą nr XXXI/214/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wymieniony załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 wymieniony załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

Załączniki do uchwały:


[1] Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175