Uchwała Nr XXXIV/234/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXXIV/234/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2377P w Pięczkowie.

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r., poz. 920) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.[1]), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia udzielić z budżetu Powiatu Średzkiego pomocy finansowej Gminie Krzykosy z przeznaczeniem  na wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2377P w Pięczkowie.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2020 rok, w łącznej wysokości do kwoty 6.000,00 złotych.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Krzykosy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/234 /2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia przy przejściu pieszych na drodze powiatowej nr 2377P w Pięczkowie.

 Wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

                                                                                          

 

 [1] Zmiany ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.