Uchwała Nr XXXV/240/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2020 r.

 Uchwała Nr XXXV/240/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

      Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Średzkiego ustanowionego uchwałą Nr LXVI/554/2018  Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie statutu Powiatu Średzkiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r., poz. 8193) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:     

§ 1. W uchwale Nr II/9/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonuje się następujących zmian:

  1. W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się radnego Stefana Kominka z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  2. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera się radnego Macieja Pawlikowskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.    

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXV/240/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 60 statutu Powiatu Średzkiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
W związku ze złożoną przez Radnego Stefana Kominka rezygnacją z członkostwa w Komisji Rewizyjnej konieczne jest dokonanie zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest więc w pełni uzasadnione.