Uchwała Nr XXXV/243/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXXV/243/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady

            Na podstawie § 60 Statutu Powiatu Średzkiego ustanowionego uchwałą Nr LXVI/554/2018  Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie statutu Powiatu Średzkiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018 r., poz. 8193) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/14/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady dokonuje się następujących zmian:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie: ,,Na przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wybiera się radną Jadwigę Wieland.’’
  2. § 2 otrzymuje brzmienie: ,,Na przewodniczącego Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej wybiera się radnego Stefana Kominka.’’
  3. § 4 otrzymuje brzmienie: ,,Na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów wybiera się radną Ewę Kusik.’’

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXV/243/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady

Zgodnie ze statutem Powiatu Średzkiego wyboru przewodniczących  komisji dokonuje Rada Powiatu.
W związku z ustaleniem 7-io osobowych składów Komisji, Rada Powiatu postanowiła dokonać zmian osób pełniących funkcję przewodniczących niektórych z komisji. Zmiany te dotyczyły odwołania dotychczasowych przewodniczących Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów i powołania w ich miejsce nowych przewodniczących w osobach radnych wskazanych w niniejszej uchwale.