Uchwała nr XXXV/244/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXXV/244/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Sejmik Średzki’’ w Środzie Wielkopolskiej.

 

Na podstawie art. 72a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w zw. z § 8 statutu Związku Powiatowo-Gminnego ,,Sejmik Średzki’’ w Środzie Wielkopolskiej, Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wuchwale nr II/15/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Sejmik Średzki’’ w Środzie Wielkopolskiej dokonuje się następującej zmiany:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXV/244/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Sejmik Średzki’’ w Środzie Wielkopolskiej.

Zgodnie z § 8 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej, w skład zgromadzenia związku wchodzą oprócz starosty powiatu i burmistrza gminy, będących członkami związku, także przedstawiciele wyznaczeni przez radę powiatu i radę gminy należących do Związku w liczbie po 4 członków z powiatu i gminy będących członkami Związku.
W związku z odwołaniem Radnych Bogusława Biernata i Radnej Małgorzaty Fertały oraz powołaniem w ich miejsce Radnego Marcina Bednarza i Radnego Macieja Pawlikowskiego – jako dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Sejmik Średzki w Środzie Wielkopolskiej’’, zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.