Uchwała Nr XXXV/248/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXXV/248/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia przez Powiat Średzki do realizacji projektu grantowego p.n.: „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”.

      Na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 1 oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Rada Powiatu Średzkiego  uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na przystąpienia przez Powiat Średzki do realizacji projektu grantowego p.n.: „Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim ”w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

§ 2. Do realizacji projektu, o którym mowa w 1, wyznacza się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXV/248/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.

 w sprawie przystąpienia przez powiat średzki do realizacji projektu grantowego p.n.: „mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim”.

 Powiat Średzki w ramach ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu grantowego na realizację projektu  pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 złożył projekt pn. ,,Mobilność drogą do aktywności w powiecie średzkim ”. Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej 670 osobom z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, zamieszkałym na terenie powiatu średzkiego poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Środzie Wielkopolskiej ul. Mała Klasztorna 3. Wartość projektu grantowego wynosi 1 249 363,15zł (0 % wkładu własnego). Wniosek o przyznanie grantu został pozytywnie oceniony przez Komisje Oceny Projektów. Do realizacji projektu wyznacza się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej jako jednostkę organizacyjną posiadającą odpowiednie zasoby kadrowe, wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Z uwagi na ważny interes społeczny mieszkańców powiatu średzkiego z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności podjęcie  przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.