Uchwała Nr XXXV/250/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2020 r.


Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 stycznia 2021 r. poz. 24

Uchwała Nr XXXV/250/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door na terenie powiatu średzkiego”.

      Na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 1 oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920),  Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Kompleksową koncepcję organizacji usług transportowych door-to-door na terenie powiatu średzkiego”, opracowaną w ramach projektupn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mającego na celu zwiększenie aktywności osób mających problemy w zakresie mobilności  w  życiu  publicznym,  społecznym i zawodowym poprzez eliminowanie barier transportowych.

§ 2Kompleksową koncepcję organizacji usług transportowych door-to-door na terenie powiatu średzkiego”, o której mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

Załącznik do uchwały:

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXV/250/2020
Rady Powiat Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęciaKompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door na terenie powiatu średzkiego”.

      Ww. kompleksowa koncepcja została opracowana  na potrzeby konkursu grantowego ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla jednostek samorządu terytorialnego o w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków  mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt ma na celu zwiększenie aktywności osób mających problemy w zakresie mobilności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym poprzez eliminowanie barier transportowych.
W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie ww. uchwały.