Uchwała Nr XXXV/263/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2020 r.


Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 stycznia 2021 r. poz. 554

Uchwała Nr XXXV/263/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

       Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.[1]), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/135/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/152/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 310/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2020 roku, uchwałą nr 323/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lutego 2020 roku, uchwałą XX/162/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2020 roku, uchwałą 338/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2020 roku, uchwałą 339/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 marca 2020 roku, uchwałą nr 343/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2020 roku, uchwałą nr 346/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2020 roku, uchwałą nr XXI/167/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2020 roku, uchwałą nr 357/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 358/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 361/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 366/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr XXII/175/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, uchwałą nr 375/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIII/177/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2020 roku, uchwałą nr 383/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2020 roku, uchwałą nr 388/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2020 roku, uchwałą nr XXIV/182/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2020 roku, uchwałą nr 391/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 czerwca 2020 roku, uchwałą nr 397/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXV/185/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 czerwca 2020 roku, uchwałą nr 406/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVI/191/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXVII/195/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2020 roku, uchwałą nr 418/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2020 roku,  uchwałą nr 423/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr XXVIII/206/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku, uchwałą nr 447/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2020 roku, uchwałą nr XXX/213/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2020 roku, uchwałą nr 458/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 października 2020 roku, uchwałą nr 460/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 października 2020 roku, uchwałą nr XXXI/215/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2020 roku, uchwałą nr XXXII/222/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 listopada 2020 roku, uchwałą nr 466/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2020 roku, uchwałą nr 477/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2020 roku, uchwałą nr XXXIII/229/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 listopada 2020 roku, uchwałą nr 480/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2020 roku, uchwałą nr XXXIV/236/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 grudnia 2020 roku, uchwałą nr 487/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2020 roku, uchwałą nr XXXV/253/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2020 roku, uchwałą nr 497/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę           186.271,43,-
do kwoty        94.383.208,81,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę           186.271,43,-
do kwoty        61.047.078,69,-

2. w § 1 ust. 2  pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           176.271,43,-
do kwoty        13.850.757,31,-

3. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę           829.726,28,-
do kwoty        94.086.887,41,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę           815.426,28,-
do kwoty        60.481.645,11,-

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę           14.300,-
do kwoty        33.605.242,30,-”

4. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane zdotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           176.271,43,-
do kwoty        13.850.757,31,-

5. § 3 otrzymuje brzmienie:
Określa się:
1.łączną kwotę planowanych przychodów – 7.265.182,85 ,
2.łączną kwotę planowanych rozchodów – 7.561.504,25 zł.
Nadwyżka budżetu w kwocie 296.321,40 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

6. w § 4 aktualizuję się załącznik nr 11 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatku.

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b i 11 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b i 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

Załączniki do uchwały:

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXV/263/2020
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Zmiany dochodów, wydatków i przychodów są wynikiem:

 1. zmian w planie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 85334 o kwotę 176.271,43 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z ustawą o repatriacji – na zwrot kosztów podróży, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dziecko. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.325.2020.6 z dnia 21 grudnia 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 2. zwiększenia dochodów o kwotę 10.000 zł (rozdział 85322) środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki wprowadza się do budżetu na podstawie pisma z Ministerstwa DF-I.4020.44.16.2020.JC z dnia 21 grudnia 2020 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. zwiększenia o kwotę 643.454,85 zł planu wolnych środków,
 4. zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 643.454,85 zł (rozdział 85195) z przeznaczeniem na dopłatę do spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
 5. zmian w planie Starostwa Powiatowego dot. zmiany klasyfikacji budżetowej:
  • wydatków dot. zakupu drona z wydatków bieżących (§4210) na wydatki majątkowe (§6060) w kwocie 15.850 zł (rozdział 75495),
  • wydatków dot. pomocy finansowej dla Gminy Krzykosy przeznaczonej na montaż oświetlenia w kwocie 6.000 zł – zmniejszenie w rozdziale 60014 i zwiększenie w rozdziale 90015,
 6. przeniesienia planu wydatków finansowanych ze środków własnych między paragrafami w ramach rozdziału w:
  • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.550 zł (rozdział 71015) z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia jednostki w postaci zakupu materiałów biurowych i wyposażenia,
  • Starostwie Powiatowym w kwocie 9.700 zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów, naprawę drzwi, stolarki okiennej w budynku w którym znajduję się m.in. Bursa oraz na zapłatę za wykonywanie czynności administratora i zarządcy budynku Internatu.
 7. przeniesienia planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat między paragrafami w ramach rozdziału w:
  • Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 31 zł (rozdział 75411) z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne,
  • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie 587 zł (rozdział 71015) z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia jednostki w postaci zakupu materiałów biurowych i wyposażenia,
  • Starostwie Powiatowym w kwocie 2.760 zł (rozdział 75515) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego z tytułu prowadzenia obsługi organizacyjno – technicznej nieodpłatnej pomocy prawnej.


[1]  Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175