Uchwała Nr 521/2021 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr 521/2021
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

           Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), w związku z art. 35a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Na czas nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej udziela się upoważnienia Pani Lidii Kisielewskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji programu „Aktywny Samorząd”, w tym do podpisania umowy, składania wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków oraz rozliczania programu, a także do składania niezbędnych oświadczeń związanych z wdrożeniem i realizacją ww. programu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 w. z. Starosty
/-/ Małgorzata Wiśniewska – Zabłocka
Wicestarosta

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 521/2021
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

        Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  uruchomił  w 2012 r. pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd". Celem programu było  wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających prawidłowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Przystąpienie przez Powiat Średzki na podstawie uchwały Nr 208/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2018 r. do realizacji programu „Aktywny Samorząd" umożliwiło niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu korzystanie z form wsparcia przewidzianych w programie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Średzkiego w zakresie realizacji programu „Aktywny Samorząd”, w tym do podpisania umowy, składania wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków oraz rozliczania programu, a także do składania niezbędnych oświadczeń związanych z wdrożeniem i realizacją ww. programu, upoważniona została w ww. uchwale Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. W związku z długotrwałą nieobecnością Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej Pani Bernadety Staszak ze względu na potrzeby osób niepełnosprawnych na terenie powiatu średzkiego niezbędne jest udzielenie stosownego upoważnienia Zastępcy Dyrektora tej jednostki Pani Lidii Kisielewskiej.
Zachodzi zatem konieczność podjęcia niniejszej uchwały.