Uchwała Nr 527/ 2021 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr 527/ 2021
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki za 2020 rok.

            Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie  sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (t. j. z dnia 9 lipca 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1303) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przyjąć i przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, Radzie Powiatu Średzkiego,  dyrektorom szkół i placówek oświatowych  prowadzonych przez Powiat Średzki, Związkowi Nauczycielstwa Polskiego – Zarządowi Oddziału w Środzie Wielkopolskiej, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w. z. Starosty
/-/ Małgorzata Wiśniewska – Zabłocka
Wicestarosta

 Załącznik do uchwały - do pobrania (plik xls).

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 527/2021
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki za 2020 rok.

Na podstawieart. 30a ustawy – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę (Zarząd Powiatu) w terminie:

Na podstawie powyższej ustawy Minister Edukacji Narodowej wydał  rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  przez jednostki samorządu terytorialnego.
W oparciu o powyższe rozporządzenie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki przedłożyli informację o strukturze  zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli niezbędnych do przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 30 a ust. 1 Karta Nauczyciela na podstawie, których sporządzono sprawozdanie stanowiące załącznik do uchwały.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.