Uchwała Nr XXXV/238/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2020 r.


Zmiany:

 

Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 stycznia 2021 r. poz. 22

Uchwała Nr XXXV/238/2020
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 16 grudnia 2020 roku

 

w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.[1]) Rada Powiatu Średzkiego, uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 67.607.448,71 , z tego:

zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 8.662.830 , zgodnie z załącznikiem Nr 5a,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.520 , zgodnie z załącznikiem Nr 6,
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 173.026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.193.492,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 65.950.968,58 , z tego:

zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 8.662.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b,
2) wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.520 , zgodnie z załącznikiem Nr 6,
3) wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między  jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 173.026 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.444.182,91 , zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Wydatki  bieżące obejmująwpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 1.900.000 .    
4.
Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2021 w podziale na poszczególne zadania określa załącznik Nr 4.

§ 3. Określa się:

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.656.480,13 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.119.518 zł, w tym:
  • dotacje celowe – 3.119.518 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 9,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.418.513 , w tym:
  • dotacje celowe – 1.098.120 zł,
  • dotacje podmiotowe – 3.320.393 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5.1. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dochody z wpływów za czynności geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii w rozdziale 71012.
3. Ustala się plan finansowy Funduszu Inwestycji Lokalnych:

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. Określa się:

 1. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 100.000 zł,
 2. sumę 100.000 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 3. łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 ,
 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 3. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jst do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2033, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8.  W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 221.690 zł,
 2. celowe w wysokości 340.000 zł, z tego na:
  1) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 140.000 ,
  2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

Załączniki do uchwały:

 [1]  Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175