Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2021 Starosty Średzkiego z dnia 17 maja 2021 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2021
Starosty Średzkiego
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zmianami)  zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. wprowadzonym Zarządzeniem Wewnętrznym nr 10/2013 Starosty Średzkiego z dnia 17 października 2013 r. zmienionym Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 3/2016 Starosty Średzkiego z dnia 11 maja 2016 r., Nr 5/2018 Starosty Średzkiego z dnia 12 września 2018 r. oraz Nr 8/2019 Starosty Średzkiego z dnia 2 września 2019 r. wprowadzam następujące zmiany:

1) § 33 otrzymuje brzmienie:
㤠33

  1. U pracodawcy obowiązuje jednozmianowy, ruchomy czas pracy.
  2. Czas pracy pracowników Starostwa trwa:
    • w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00
    • od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00”

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk