Zarządzenie Wewnętrzne nr 13/2021 Starosty Średzkiego z dnia 12 sierpnia 2021 r.

 Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2021

Starosty Średzkiego

z dnia 12 sierpnia 2021 roku

 

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 pkt ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami) w zw. z art. 37 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1) zarządza się co następuje: 

 

§ 1. 1. Powołuje Pana Oskara Manowieckiego pracownika spółki Leśny i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - na zasadach outsourcingu usług, na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, zwanym dalej „Starostwem".

2. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Staroście. 

 § 2. Zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest  realizacja czynności określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.  

 § 4. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2020 Starosty Średzkiego z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. 

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2021 r.

  Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk