Uchwała Nr 254/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lutego 2009 r.Uchwała Nr  254/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 lutego 2009 rok

w sprawie upoważnienia dla Pana Romana Mateli, Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.

Na podstawie art. 98 i 99 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Średzkiego  u  p  o w  a  ż  n  i  a  Pana Romana Matelę - Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., do:

1) uzgodnienia z MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. wysokości odszkodowania z tytułu szkód rolniczych na działce oznaczonej nr ewid. 154/1, położonej w Kijewie, powstałych w wyniku budowy przez Spółkę rurociągów, płatnego na konto Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie,

2) sporządzenia i podpisania w imieniu Zarządu Powiatu na okoliczność, o której mowa w pkt 1, stosownego porozumienia.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/Piotr Piekarski