Uchwała Nr 278/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

Uchwała Nr 278/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009.

Na podstawie § 2 pkt 2 i 4 Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych przez Powiat Średzki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/169/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje Komisję Stypendialną do przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 w składzie:

1. Przewodniczący Komisji: Radosław Tomczak Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

2. Członek Komisji: Emilia Ostrowska Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.

3. Członek Komisji:  Maria Stępień Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie

4. Członek Komisji: Mirosław Ardelli Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.

5. Członek Komisji: Bogusław Biernat Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/Piotr Piekarski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 278/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009.

            Zgodnie z § 2 pkt 4 Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych przez Powiat Średzki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/169/2009  Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki, Komisję Stypendialną na okres roku szkolnego 2008/2009 powołuje Zarząd Powiatu Średzkiego. W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest uzasadnione.