Rejestr instytucji kultury.


REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

dla których organizatorem jest Powiat Średzki

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Powiat Średzki, jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 
1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.


Nazwa rejestru

Rejestr instytucji kultury

Rejestr prowadzi

Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.,
nr tel. 61 286 62 26, 61 286 62 27, 286 62 28

Sposób udostępniania

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.) - wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony. 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:
Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5,
63-000 Środa Wielkopolska
nr konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.
lub w Kasie na parterze Urzędu Miejskiego w Środzie Wlkp.

 

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Powiat Średzki - do pobrania