Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania Zarządu Powiatu:
 
Ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595), statut Powiatu Średzkiego (Uchwała Nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dn. 30 sierpnia 2001 r.  opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dn. 4 października 2001 r. Nr 123, poz. 2398) oraz inne przepisy szczególne.
 
Zadania i kompetencje:
Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
 
W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.